Què és 'eduroam'? 

Eduroam és una iniciativa de TERENA que facilita la mobilitat dels investigadors i els estudiants europeus, oferint connectivitat 'wifi' en els seus desplaçaments a la resta d'institucions que hi estan adherides. D'aquesta manera, els usuaris de les institucions que participen a Eduroam tenen accés a Internet a través de les xarxes sense fils de la resta d'institucions participants.

La connexió d'un usuari a la xarxa sense fils de la institució visitada (sempre que aquesta participi a Eduroam) és semblant a la connexió a la xarxa sense fils de la pròpia institució d'origen de l'usuari: el nom d'usuari i la contrasenya necessaris per autenticar-se són els mateixos que els que s'utilitzen a la institució d'origen, i l'única diferència pot ser el mètode d'accés a la xarxa.

El CTTC participa en el projecte d'Eduroam, donant accés als seus propis usuaris i als usuaris d'altres institucions participants també a Eduroam, mitjançant la coordinació del CESCA (Centre de Serveis Científics i Acadèmics de Catalunya), que realitza l'enllaç tècnic i administratiu entre les diferents institucions participants en el projecte.


Mètode d'accés

Dels diferents mètodes d'autenticació possibles a la xarxa eduroam (l’estàndard 802.1x, el control d’accés via web i l’accés a través de xarxes privades virtuals VPN), el CTTC ha decidit posar en pràctica el 802.1x .
El 802.1x és un dels estàndards d’autenticació més segurs pel qual es necessita d’un programari de client per poder establir la sessió d’autenticació. 
Segons TERENA, el més convenient és justament aquest protocol ja que assegura que només els usuaris autentificats podran accedir als recursos de la xarxa.Com s'hi accedeix?


Per tal d'accedir al Servei Sense Fils del CTTC, és necessària la validació amb les credencials d'usuari i contrasenya que ja posseïu al CTTC.
Així caldrà afegir el domini @cttc.es per tal d'identificar-nos correctament a la jerarquia mundial eduroam.

Validació:              identificador@cttc.es / contrasenya


Qué es 'eduroam'? 

Eduroam es una iniciativa de TERENA que facilita la movilidad de los investigadores y los estudiantes europeos, ofreciendo conectividad 'wifi' en sus desplazamientos al resto de instituciones que estén adheridas. De esta manera, los usuarios de las instituciones que participan en Eduroam tienen acceso en Internet a través de las redes sin hilos del resto de instituciones participantes.

La conexión de un usuario en la red sin hilos de la institución visitada (siempre y cuando ésta participe en Eduroam) es parecido a la conexión en la red sin hilos de la propia institución de origen del usuario: el nombre de usuario y la contraseña necesarios para autenticarse son los mismos que los que se utilizan a la institución de origen, y la única diferencia puede ser el método de acceso a la red.

El CTTC participa en el proyecto de Eduroam, dando acceso a sus propios usuarios y a los usuarios de otras instituciones participantes tambiï de Eduroam, mediante la coordinación del [CESCA] (Centre de Supercomputación de Catalunya), que realiza el enlace técnico y administrativo entre las diferentes instituciones participantes en el proyecto.


Método de acceso

De los diferentes métodos de autenticación posibles en la red eduroam (el estándar 802.1x, el control de acceso vía web y el acceso a través de redes privadas virtuales VPN), el CTTC ha decidido poner en marcha el 802.1x .
El 802.1x es uno de los estándares de autenticación más seguros por el que se necesita un software de cliente para poder establecer la sesión de autenticación. 
Según TERENA, el método más conveniente es precisamente este protocolo ya que asegura que sólo los usuarios autentificados podrán acceder a los recursos de la red.Como se accede?


Para acceder al Servicio Sin Hilos del CTTC, es necesaria la validación con las credenciales de usuario y contraseña de las que ya disponen los usuarios del CTTC.
Así habrá que añadir el dominio @cttc.es para identificarnos correctamente en la jerarquía mundial eduroam.

Validación:              identificador@cttc.es / contraseña